اتصالات

اتصالات

اتصال ارتباط خط [کابل به سیم] AC03
اتصال سر خط [سیم به سیم] AC 02
اتصال سر خط [سیم به سیم] AC 01
اتصال ارتباط خط [کابل به کابل] AC04